top of page
Osnovni podatki o projektuProjekt Večgeneracijski center Planet generacij smo oblikovali prijavitelj AZ Ljudska univerza Velenje in partnerja UPI Ljudska univerza Žalec ter Slovenska filantropija - Hiša sadeži družbe Žalec. Nastal je v sodelovanju z 11 občinami v Savinjski regiji in 16 različnimi socialnimi in izobraževalnimi organizacijami na območju UE Velenje, Žalec in Mozirje.

 

Ime projekta: Večgeneracijski center Planet Generacij

Trajanje projekta: 1.1.2017 – 30.9.2021

Geografska enota: Savinjska (A) v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija

Prijavitelj: AZ Ljudska univerza Velenje

Partnerja: UPI Ljudska univerza Žalec

                 Slovenska filantropija - Hiša sadeži družbe Žalec

Celotna vrednost projekta: 792.029,99 € (od tega sredstva ESS in MDDSZ 574.999,99 €)

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Program podpira tudi 11 lokalnih skupnosti v Savinjski regiji.​

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vsebinski opis projekta

 

Projekt Večgeneracijski center Planet generacij smo oblikovali prijavitelj AZ Ljudska univerza Velenje in partnerja UPI - ljudska univerza Žalec ter Slovenska filantropija - Hiša sadeži družbe Žalec. Nastal je v sodelovanju z 11 občinami v Savinjski regiji in 16 različnimi socialnimi in izobraževalnimi organizacijami na območju UE Velenje, Žalec in Mozirje. Glavni cilj in namen projekta je ponuditi različne preventivne vsebine, ki zagotavljajo socialno vključenost ranljivih ciljnih skupin, zmanjšujejo tveganje revščine in preprečujejo zdrs v socialno izključenost.

V okviru Večgeneracijskega centra Planet generacij izvajamo:

 • Neformalno druženje in srečevanje, ki ni vsebinsko določeno in predstavlja ustvarjanje in vzdrževanje socialne mreže od ponedeljka do petka, od 8. do 18. ure, na Ljudski univerzi Velenje in od ponedeljka do petka po 4 do 5 ur, na UPI Ljudski univerzi Žalec in v Hiši sadeži družbe Žalec.

 • Informiranje uporabnikov: Večgeneracijski center Planet generacij deluje kot informacijsko središče, od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure, kar pomeni, da so uporabnikom na voljo tudi informacije o razpoložljivih storitvah s področja preprečevanja, obvladovanja in odpravljanja socialnih stisk in težav ter informacije o aktivnostih, ki potekajo v okviru centra.

 • Izvedbo številnih vsebin v obsegu 24 ur tedensko, na različnih lokacijah, s poudarkom na integraciji, socialni vključenosti, spodbujanju enakih možnosti, sodelovanju, izboljšanju zaposljivosti ter zmanjšanju tveganja revščine in dvigu kakovosti življenja vseh ranljivejših skupin.

Soustvarjamo lepši planet za vse generacije!

AZ Ljudska univerza Velenje

| Titov trg 2  

| SI - 3320 Velenje

| T: 031 781 142

|  planet.generacij@lu-velenje.si

UPI - ljudska univerza Žalec

| Ulica Ivanke Uranjek 6  

| SI - 3310 Žalec

|  T: 03 713 35 77

|  planetgeneracij-zalec@upi.si

Hiša sadeži družbe Žalec

| Hmeljarska 3

| SI - 3310 Žalec

| T: 051 669 714

| hisa-zalec@filantropija.org 

Vključitev v aktivnosti je prostovoljna in brezplačna!

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Cilji projekta • Omogočiti dvig kakovosti življenja ranljivih ciljnih skupin z boljšo dostopnostjo do neformalnega druženja, srečevanja in vključevanja v različne vsebine.

 • Spodbuditi motivacijo za nadaljnje razvijanje kompetenc pri uporabnikih.

 • V projekt aktivno vključiti 25 prostovoljcev.

 • Omogočiti učinkovitejšo integracijo ranljivih skupin v okolje, še posebej otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, migrantov, brezposelnih, invalidov in starejših.

 • Z razvijanjem jezikovnih kompetenc uporabnikov in s seznanjanjem s kulturo, z okoljem, običaji in navadami pospešiti integracijo migrantov v lokalno okolje.

 • Kontinuirano izvajati preventivno zastavljene, kakovostne in raznolike vsebine in druge aktivnosti ter na ta način preprečevati zdrs v socialno izključenost.

 • Zagotoviti pokritost z vsebinami za ranljive ciljne skupine v 11 različnih občinah.

 • Opolnomočiti ranljive ciljne skupine za samostojnejše soočanje z vsakodnevnimi izzivi.

 • Vzpostaviti informacijski center.

 • Informirati uporabnike o različnih aktivnostih večgeneracijskega centra.

 • Informirati uporabnike o zanje pomembnih tematikah in ponudbi v okolju.

 • S povezovanjem različnih institucij in organizacij znotraj regije zagotoviti njihovo okrepljeno in trajno sodelovanje s ciljem celovitejše podpore in dostopnejših storitev za ranljive ciljne skupine.

 • Aktivna družbena participacija.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ciljne skupineZ raznolikimi aktivnostmi večgeneracijskega centra bomo aktivneje celovito, kontinuirano in trajnostno povezali in vključili različne ranljive ciljne skupine, kot so:

 • družine, oz. osebe z nizko delovno intenzivnostjo,

 • enostarševske družine ter družine v katerih so bile zaznane slabe starševske kompetence,

 • osebe, zlasti otroci in mladi, ki tvegajo socialno izključenost,

 • starejši, zlasti tisti iz socialno ogroženih okolij,

 • otroci in mladi s posebnimi potrebami,

 • invalidi,

 • migrantski in begunski posamezniki in družine, zlasti otroci ter mladi iz teh družin.

bottom of page